Quản trị hệ thống MCSA 2012

  • Cài đặt, Vận Hành, Bảo Trì Hệ Thống Mạng Máy Tính Trên Nền Tảng Microsoft Windows Server 2012
  • Trở thành Chuyên Gia trong lãnh vực “An Ninh Mạng Máy Tính”
  • Vượt qua các Kỳ Thi Quốc Tế do Microsoft Tổ Chức để nhận Chứng Chỉ MCSA 2012 (Microsoft Certified Solution Associate) có Giá Trị Toàn Cầu.

Học phí: 1.7 triệu/ khóa