KẾT QUẢ KIỂM TRA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN Kỳ kiểm tra lần thứ 01, ngày 27/03/2021 (Ban hành theo Quyết định số 573.2021/QĐ-VHU ngày 26 tháng 03 năm 2021)

DsCNKQ 01.2021