GIẤY XÁC NHẬN_CMND KHÔNG HỢP LỆ – IIG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Kính gửi: Hội đồng thi – IIG Việt Nam

Trường : ……………………………………………………………
Xác nhận anh/chị: ………………………………………………….
Ngày sinh : ……../……./……………….. Số CMND/MSSV: ………………………………………………
Là …………………………của Trường và đã đăng ký tham dự kỳ thi: …………………………………. do IIG Việt Nam tổ chức vào ngày ……… tháng ……..năm 20…. tại địa điểm ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Hiện tại CMND của thí sinh không hợp lệ vì: …………………………………………………………….
nhưng để thực hiện đúng Kế hoạch thi, chúng tôi kính đề nghị Hội đồng thi cho phép anh/chị: ……………………………………… được tham dự kỳ thi theo lịch đã đăng ký.
Thí sinh sẽ có trách nhiệm làm lại CMND để nhận kết quả/phiếu điểm/chứng chỉ trong vòng 06 tháng kể từ ngày thi. Sau thời hạn trên, nếu thí sinh không cung cấp được giấy tờ hợp lệ để xác minh và nhận chứng chỉ/phiếu điểm, thí sinh chấp nhận hủy kết quả thi/phiếu điểm/chứng chỉ của bài thi đã thực hiện trong kỳ thi này.

Trân trọng.

…………………….., ngày…………tháng………..năm……..
Đại diện Nhà trường
(Ký ghi rõ họ tên)

2 GXN_ CM khong hop le-TruongTest site Update 13.05.2019 (2)