KẾT QUẢ KIỂM TRA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN Kỳ kiểm tra lần thứ 06, ngày 12/12/2020 (Ban hành theo Quyết định số 375.2021/QĐ-VHU ngày 14 tháng 01 năm 2021)

DsCNKQ.06.2020