KẾT QUẢ KIỂM TRA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN Kỳ kiểm tra lần thứ 05, ngày 18/10/2020 (Ban hành theo Quyết định số 121.2021/QĐ-VHU ngày 06 tháng 11 năm 2020)

DsCNKQ.05.2020