KẾT QUẢ KIỂM TRA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN Kỳ kiểm tra lần thứ 04, ngày 03/10/2020 (Ban hành theo Quyết định số 45.2021/QĐ-VHU ngày 21 tháng 10 năm 2020)

DsCNKQ.04.2020