KẾT QUẢ KIỂM TRA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN Kỳ kiểm tra lần thứ 03, ngày 06/09/2020 (Ban hành theo Quyết định số: 829/QĐ-VHU ngày 29 tháng 09 năm 2020)

DsCNKQ.03.2020