DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN Kỳ kiểm tra lần thứ 04, ngày 03/10/2020 (Ban hành theo Quyết định số 46.2021/QĐ-VHU ngày 21 tháng 10 năm 2020)