DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN Kỳ kiểm tra lần thứ 03, ngày 06/09/2020 (Ban hành theo Quyết định số: 830/QĐ-VHU ngày 29 tháng 09 năm 2020)

Dscapchungchi.03.2020