DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN Kỳ kiểm tra lần thứ 01, ngày 27/03/2021 (Ban hành theo Quyết định số: 574.2021 /QĐ-VHU ngày 26 tháng 03 năm 2021)

Dscapchungchi.01.2021