Danh sách các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học

Dưới đây là danh sách các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học theo Thông báo 1098/TB-QLCL ngày 07/07/2023.