GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hội đồng kiểm tra cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản Trường Đại học Văn Hiến xác nhận:
Họ tên:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Số CMTND/Hộ chiếu: Nơi cấp:
Điện thoại: Email:
Số báo danh:
Đã tham dự kỳ kiểm tra cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản do Hội đồng kiểm tra Trường ĐH Văn Hiến tổ chức kỳ kiểm tra lần thứ .., ngày: ../../20…
Kết quả:
Lý thuyết: Thực hành:
Thí sinh có tên trên được công nhận kết quả và cấp chứng chỉ theo Quyết định số …/QĐ-ĐHVH ngày ../../20.. của Trường Đại học Văn Hiến.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 20  .
HIỆU TRƯỞNG

Don-chungnhan-ketquaTinhoc